Volba povolání

Na naší škole probíhá volba povolání v rámci předmětu Pracovní činnosti a částečně i v předmětu Občanská výchova.
Žáci jsou seznamováni s jednotlivými obory, které na trhu existují i s potřebou vzdělání na tyto obory.

8 ročník

Květen – probíhá testování SCIO PPPZ model A- žáci si mohou zaplatit (120,-) testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Výsledky se dovědí na konci školního roku, kdy obdrží velmi podrobnou zprávu o svých znalostech, dovednostech a schopnostech. Zároveň jim je doporučena střední škola k možnému studiu.
Modul B si mohou od září jako žáci 9.ročníku již objednávat sami na www.scio.cz

Celý rok – žáci v rámci pracovních činností navštěvují Střední školu a Mateřskou školu Na Bojišti, kde mohou využít dílny. Dále se seznamují s obory, které mohou studovat na této škole.

9. ročník

EDUCA – každoročně navštěvují žáci veletrh vzdělávání v Libereckém kraji. Přítomny jsou nejen školy z Libereckého kraje, ale i z krajů ostatních. Žáci tak zjistí své možnosti, pohovoří se studenty i vyučujícími a získají určitou představu

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – každá střední škola pořádá na podzim dny otevřených dveří, kdy žákům vřele doporučujeme návštěvu středních škol. Zjistí si blíže informace o oborech, které by mohli studovat. Prohlédnou si zázemí školy, protože i dostupnost a zázemí školy hraje velkou roli v rozhodování.

NÁVŠTĚVA IPS NA ÚŘADU PRÁCE – žáci navštěvují Informační a poradenské středisko na Úřadu práce v Liberci, které má k dispozici seznam typových pozic na trhu práce. Žáci se seznámí s jednotlivými povoláními, s potřebou vzdělání k vykonávání určitého povolání
Dále provádějí testy zájmů, kdy po vyplnění dotazníku počítač určí, do jakého studijního typu by daný žák zapadal ( umělecký, sociální, technický, organizační). Poté je provedena konzultace s pracovnicí IPS, která žákům vše podrobně vysvětlí.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 9. ROČNÍKU – v prosinci se konají třídní schůzky 9.ročníku, kde výchovná poradkyně poskytne veškeré dostupné informace k přijímacímu řízení. Seznámí rodiče s postupem při vyplňování a odesílání přihlášek na střední školu, s postupem při podávání odvolání atd. Na těchto schůzkách jsou přítomni pozvaní zástupci středních škol, kteří představí obory své školy.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE – po dohodě s výchovnou poradkyní lze provést individuální konzultace dítěte, rodiče a výchovné poradkyně.
Tel. Kontakt: 488 880 714

WEBOVÝ PORTÁL LIBERECKÉHO KRAJE – www.edulk.cz na této stránce rodiče zjistí vše o přijímacím řízení. Liberecký kraj jako zřizovatel středních škol zde zveřejňuje všechny informace o přijímacím řízení, informace o přijímacích zkouškách, seznamy středních škol, počet přijímaných studentů a kritéria přijímacího řízení.

WEBOVÉ STRÁNKY – existuje i řada možností, jak zjistit své předpoklady pro studium na střední škole, i na internetu. Uvádíme několik adres, na kterých si mohou žáci vyplnit testy či případné dotazníky a počítač jim vyhodnotí jejich předpoklady pro studium na střední škole

www.infoabsolvent.cz