Prohlášení o ochraně osobních údajů

Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace
(dále jen „škola) jako správce osobních údajů zpracovává údaje zejména pro tyto účely:

 1. Vedení dokumentace školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
  pozdějších předpisů
 2. Organizace a zajištění pobytů v přírodě, poznávacích zájezdů, exkurzí, sportovních a
  pobytových kurzů
 3. Zajištění BOZ, ochrana majetku, evidence školních a pracovních úrazů
 4. Pracovně právní a mzdová agenda
 5. Evidence uchazečů o zaměstnání, výběrová řízení na zaměstnance
 6. Projekty, žádosti o dotace
 7. Zajištění účetnictví příspěvkové organizace
 8. Smlouvy a objednávky služeb

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky ID DS idqmkd8, e-mailem na zschrastava@volny.cz nebo poštou na
adrese Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, 463 31 Chrastava.
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem
uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost
údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými
způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na
základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován:

Karel Pokorný
Tel.: 482 363 846, 602 833 524
e-mail: kpoko@centrum.cz
pokorny@chrastava.cz

Zpět